A MOM Rádióklub Alapszabálya

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) Az egyesület neve: MOM Rádióklub, rövidítve: MOM RK (továbbiakban: rádióklub).

     (2) A rádióklub szervezeti formája: civil egyesület.

   (3) A rádióklub tevékenységi köre: rádióamatőr rádióforgalmi tevékenység, rádióamatőr rádióforgalmi felnőtt és ifjúsági verseny- és szabadidősport, tehetséggondozás, rádióamatőr utánpótlás nevelés, rádióamatőr műszaki és kutatói tevékenység, kulturális tevékenység.

     (4) A rádióklub működési területe kiterjed az ország egész területére.

            Székhelye: Budapest, XII. Csörsz utca 18. 1126
            Postacíme:Budapest, XII. Csörsz utca 18. 1126

     (5) A rádióklub jogutódja az 1969-ben alakult Magyar Honvédelmi Szövetség Magyar Optikai Művek Rádióklubnak.

     (6) A rádióklub hivatalos pecsétje: Körbélyegző, köriratában a rádióklub elnevezése, középen Budapest XII.

2.§ A rádióklub pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet soha nem állított, nem támogatott és nem is fog támogatni.

3.§ A rádióklub céljai és feladatai:

            a./ összefogni, szervezni a klub tagjainak rádiózással összefüggő tevékenységét;

            b./ müszaki és rádióforgalmi ismeretek terjesztésével, oktatásával elősegíteni a kultúrált rádiózást, a rádiózással kapcsolatos írott és íratlan szabályok betartását;

            c./ a rádiós sportrendezvényekre a rádióklub és a tagok felkészítése;

            d./ a rádióklub amatőr rádióállomást működtet az adóengedélyében előírtak szerint;

            e./ a rádióklub folytathatja az 1990. évi alakulásakor beolvasztott klubok rádiós munkáját, működtetheti azok egykori amatőr rádióállomásait (HA5KKW,
                 HA5KFA) is.

4.§ A rádióklub vagyona és gazdálkodása

     (1) A rádióklub önfenntartó civil egyesület.

     (2) Ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezhet, klub- és egyéb helyiségeket tarthat fenn és bérelhet.

     (3) Rendszeres bevételei a következők:

            a./ éves tagdíjak és egyéb hozzájárulások;

            b./ különféle támogatások, pályázatokon elnyert pénzbeli és nem pénzbeli támogatások;

            c./ a rádióklub szolgáltatásaiért befizetett térítések;

            d./ gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek;

            e./ a klub- és egyéb helyiségek, valamint felszerelési és berendezési tárgyak, műszaki eszközök bérletbe adási díjai;

            f./ az együttműködő szervezetek hozzájárulásai;

            g./ személyek adományai.

     (4) A rádióklub a jelen Alapszabályában megjelölt célok megvalósítása érdekében végzett munkájával elsősorban szolgáltatásokat nyújt és nem haszonszerző tevékenységet végez. Mint önfenntartó egyesület a (3) bekezdésben felsorolt bevételekből fedezi működési költségeit és a szükséges fejlesztések pénzügyi alapjait.

     (5) A rádióklub éves bevételeit és költségeit éves költségvetésben tervezi meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

II.

A RÁDIÓKLUB TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.§ (1) A rádióklub tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki elfogadja a rádióklub Alapszabályát, egyetért céljaival és feladataival, valamint éves tagdíjat fizet.

     (2) A tagfelvétel a klubtanácshoz benyújtott belépési nyilatkozat alapján történik. A tagsági jogok akkor lépnek életbe, amikor a belépési nyilatkozat alapján a rádióklub közgyűlése illetve a közgyűlések között a klubtanács a tagsági viszony létesítését kizáró ok hiányában elfogadja és a tag az esedékes tagsági díját befizette.

     (3) Jogi személy képviselője útján gyakorolja tagsági jogait.

     (4) A tagokat a rádióklub nyilvántartásba veszi.

6.§ (1) A tag jogai:

            a./ részt vehet a rádióklub munkájában, közgyűlésén, rendezvényein, javaslatokat, indítványokat tehet;

            b./ választási joga van és minden tisztség viselésére megválasztható, amennyiben büntetlen előéletű és vele szemben jogszabályban meghatározott                   összeférhetetlenség nem állapítható meg.

     (2) A tag kötelezettségei:

            a./ az Alapszabálynak, a közgyűlés és a klubtanács határozatainak betartása;

            b./ tevékenysége és társadalmi munkája útján hozzájárulni a rádióklub célkitűzéseinek megvalósításához, elősegíteni feladatai teljesítését;

c./ a tagsági díj a tárgyév március 01.-ig kézpénzzel vagy banki átutalással történő befizetése. Az éves tagdíjfizetés kiváltható azzal egyenértékű munkával vagy a klub számára történő értékteremtéssel, melyeket a klubtanács hagy jóvá.

     (3) Nem gyakorolhatja tagsági jogát az a tag, aki tagsági díját az előírt időn belül nem rendezte, vagy akinek a tagsági jogát a klubtanács felfüggesztette.

     (4) A tagság megszűnése:

            a./ a tagság megszűnik kilépés, törlés, kizárás és elhalálozás esetén;

            b./ a tag automatikusan törlésre kerül, ha a tárgyévben nem tejesítette tagdíjfizetési kötelezettségét.

     (5) Kizárási határozatot a klubtanács előterjesztésére a közgyűlés hozhat.

III.

A RÁDIÓKLUB SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

7.§ (1) A rádióklub legfontosabb szervezeti és működési alapelve a demokratikus önkormányzat.

     (2) A rádióklub jogi személy.

     (3) A rádióklub szervei:

            a./ közgyűlés

            b./ klubtanács

            c./ pénzügyi ellenőrző bizottság

            d./ szakosztályok (rövidhullámú, ultrarövidhullámú és konstruktőr)

     (4) A rádióklub képviseleti és ügyintéző szerve a klubtanács. A rádióklub képviseletét a rádióklub elnöke látja el.

8.§ (1) A rádióklub legfőbb fóruma a közgyűlés, amelynek joga:

            a./ a rádióklub munkaprogramjáról dönteni;

            b./ az Alapszabályt elfogadni és módosítani;

            c./ a rádióklub elnökét és a klubtanács tagjait megválasztani és visszahívni;

            d./ a pénzügyi ellenőrző bizottságot megválasztani és visszahívni;

            e./ az éves költségvetést és a tagdíjat megállapítani;

            f./ a rádióklub tagja ellen kizárási határozatot hozni.

     (2) A rádióklub közgyűlését évenként a klubtanács hívja össze. Amennyiben a tagok 20%-a kéri, rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

     (3) A közgyűlés határozatait személyi kérdésekben titkos, egyéb kérdésekben nyílt   szavazással, egyszerű többséggel hozza.

9.§ (1) Két közgyűlés között a rádióklub vezető szerve a klubtanács.

     (2) A klubtanács tagjai:

            a./ a rádióklub elnöke;

            b./ a rádióklub elnökhelyettese;

            c./ a klubtanács tagja;

            d./ rövidhullámú szakosztály vezetője;

            e./ ultrarövidhullámú szakosztály vezetője.

     (3) A klubtanács jogai és feladatai:

            a./ szervezi és irányítja a rádióklub tevékenységét;

            b./ a rádióklub elnökének munkáját ellenőrzi, és arról beszámoltatja;

            c./ esetenként megbízhat más személyt is az elnökön kívül állásfoglalásának képviseletére.

     (4) A klubtanácsot az elnök vagy távollétében az elnökhelyettes hívja össze   negyedévenként minimum egyszer. A klubtanács határozatképes, ha tagjainak fele        jelen van. Döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök, vagy távolléte esetén az elnökhelyettes szavazata dönt.

10.§ (1) A rádióklub elnökének jogai és feladatai:

            a./ a közgyűlés és a klubtanács döntései alapján irányítja a rádióklub munkáját;

            b./ biztosítja a gazdálkodás és működés folyamatosságát;

            c./ felel a rádióklub napi gazdálkodásáért;

            d./ képviseli a rádióklubot a hatóságok és más szervek előtt;

            e./ rendszeresen tájékoztatja a klub tevékenységéről a klubtanácsot és a tagságot.

     (2) A rádióklub elnökhelyettesének jogai és feladatai:

            a./ helyettesíti a rádióklub elnökét annak akadályoztatása esetén;

            b./ az elnök tartós távolléte esetén a klubtanács jóváhagyásával az elnök jogaival és feladataival rendelkezik;

            c./ segíti az elnök munkáját.

11.§ (1) Pénzügyi ellenőrző bizottság a közgyűlés által választott 3 (három) főből áll, akik megbízatásuk idején más tisztséget nem tölthetnek be.

       (2) A bizottság tagjai sorából vezetőt választ.

       (3) A bizottság feladatai:

            a./ vizsgálja a rádióklub pénz- és vagyonkezelését;

            b./ ellenőrzi a nyilvántartásokat és az ügyviteli szabályok betartását;

            c./ felülvizsgálja az éves zárszámadást;

            d./ véleményt nyilvánít az éves költségvetési tervezetről;

            e./ szükség esetén belső vagy külső ellenőr által végrehajtandó vizsgálatot kezdeményez vagy indítványoz;

            f./ munkájáról és megállapításairól jelentést tesz esetenként a klubtanácsnak, évente a közgyűlésnek.

12.§ (1) A rádióklub szakosztályai:

            a./ rövidhullámú szakosztály

            b./ ultrarövidhullámú szakosztály

            c./ konstruktőr szakosztály

       (2) A szakosztályok feladata a klubtagok érdeklődési körének megfelelő tevékenységek szervezése és koordinálása.

       (3) A szakosztályok vezetőit a közgyűlés választja meg.

13.§ (1) A rádióklub tisztségviselőit a közgyűlés titkos szavazással 3 (három) év időtartamra választja meg tagjaiból.

       (2) A tisztségviselők választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

       (3) A tisztségviselők a közgyűlés által visszahívhatók.

       (4) Lemondás, visszahívás vagy elhalálozás esetén a megüresedett tisztség betöltése érdekében 4 (négy) hónapon belül közgyűlést kell összehívni.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§ A rádióklub céljai és feladatai végrehajtása és koordinálása érdekében vagyona és önállósága megtartása mellett más társadalmi szervezethez is csatlakozhat, amennyiben annak alapszabálya nem ellentétes a rádióklub alapszabályával. A csatlakozás kérdésének eldöntésére a közgyűlés vagy a klubtanács illetékes.

15.§ A rádióklub céljainak finanszírozása érdekében a 16/1989 MT számú rendelet alapján vállalkozási tevékenységet is folytathat. A vállalkozásból keletkező vagyontöbblet a klubvagyon részét képezi.

16.§ A jelen Alapszabályban nem érintett kérdésekben a Ctv (2011.évi CLXXV. Törvény) és az Stv (2004. évi I. és 2011. évi CLXXII. Törvények) az irányadók.

17.§ Ezen Alapszabály a 2011. évi Ctv előírásainak megfelelően lett aktualizálva, és a 2015. szeptember 24.-i közgyűlés által tett módosításokkal egységes szerkezetbe lett foglalva.


ZÁRADÉK

            A jelen Alapszabályt a rádióklub 2015. szeptember 24.-i közgyűlése elfogadta és a mai nappal hatályba léptette.

            Budapest, 2015. szeptember 24.-én

                                                                                                          Joubert Attila
                                                                                                               elnök