A MOM Rádióklub Alapszabálya

I.

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§ (1) Az egyesület neve: MOM Rádióklub, rövidítve: MOM RK (továbbiakban: rádióklub).

     (2) A rádióklub szervezeti formája: civil egyesület.

   (3) A rádióklub tevékenységi köre: rádióamatőr rádióforgalmi tevékenység, rádióamatőr rádióforgalmi felnőtt és ifjúsági verseny- és szabadidősport, tehetséggondozás, rádióamatőr utánpótlás nevelés, rádióamatőr műszaki és kutatói tevékenység, kulturális tevékenység.

     (4) A rádióklub működési területe kiterjed az ország egész területére.

            Székhelye: Budapest, XII. Csörsz utca 18. 1126
            Postacíme:Budapest, XII. Csörsz utca 18. 1126

     (5) A rádióklub jogutódja az 1969-ben alakult Magyar Honvédelmi Szövetség Magyar Optikai Művek Rádióklubnak.

     (6) A rádióklub hivatalos pecsétje: Körbélyegző, köriratában a rádióklub elnevezése, középen Budapest XII.

2.§ A rádióklub pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet soha nem állított, nem támogatott és nem is fog támogatni.

3.§ A rádióklub céljai és feladatai:

            a./ összefogni, szervezni a klub tagjainak rádiózással összefüggő tevékenységét;

            b./ müszaki és rádióforgalmi ismeretek terjesztésével, oktatásával elősegíteni a kultúrált rádiózást, a rádiózással kapcsolatos írott és íratlan szabályok betartását;

            c./ a rádiós sportrendezvényekre a rádióklub és a tagok felkészítése;

            d./ a rádióklub amatőr rádióállomást működtet az adóengedélyében előírtak szerint;

            e./ a rádióklub folytathatja az 1990. évi alakulásakor beolvasztott klubok rádiós munkáját, működtetheti azok egykori amatőr rádióállomásait (HA5KKW,
                 HA5KFA) is.

4.§ A rádióklub vagyona és gazdálkodása

     (1) A rádióklub önfenntartó civil egyesület.

     (2) Ingó és ingatlan vagyonnal rendelkezhet, klub- és egyéb helyiségeket tarthat fenn és bérelhet.

     (3) Rendszeres bevételei a következők:

            a./ éves tagdíjak és egyéb hozzájárulások;

            b./ különféle támogatások, pályázatokon elnyert pénzbeli és nem pénzbeli támogatások;

            c./ a rádióklub szolgáltatásaiért befizetett térítések;

            d./ gazdasági, vállalkozási tevékenységből származó bevételek;

            e./ a klub- és egyéb helyiségek, valamint felszerelési és berendezési tárgyak, műszaki eszközök bérletbe adási díjai;

            f./ az együttműködő szervezetek hozzájárulásai;

            g./ személyek adományai.

     (4) A rádióklub a jelen Alapszabályában megjelölt célok megvalósítása érdekében végzett munkájával elsősorban szolgáltatásokat nyújt és nem haszonszerző tevékenységet végez. Mint önfenntartó egyesület a (3) bekezdésben felsorolt bevételekből fedezi működési költségeit és a szükséges fejlesztések pénzügyi alapjait.

     (5) A rádióklub éves bevételeit és költségeit éves költségvetésben tervezi meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.

II.

A RÁDIÓKLUB TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.§ (1) A rádióklub tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki elfogadja a rádióklub Alapszabályát, egyetért céljaival és feladataival, valamint éves tagdíjat fizet.

     (2) A tagfelvétel a klubtanácshoz benyújtott belépési nyilatkozat alapján történik. A tagsági jogok akkor lépnek életbe, amikor a belépési nyilatkozat alapján a rádióklub közgyűlése illetve a közgyűlések között a klubtanács a tagsági viszony létesítését kizáró ok hiányában elfogadja és a tag az esedékes tagsági díját befizette.

     (3) Jogi személy képviselője útján gyakorolja tagsági jogait.

     (4) A tagokat a rádióklub nyilvántartásba veszi.

6.§ (1) A tag jogai:

            a./ részt vehet a rádióklub munkájában, közgyűlésén, rendezvényein, javaslatokat, indítványokat tehet;

            b./ választási joga van és minden tisztség viselésére megválasztható, amennyiben büntetlen előéletű és vele szemben jogszabályban meghatározott                   összeférhetetlenség nem állapítható meg.

     (2) A tag kötelezettségei:

            a./ az Alapszabálynak, a közgyűlés és a klubtanács határozatainak betartása;

            b./ tevékenysége és társadalmi munkája útján hozzájárulni a rádióklub célkitűzéseinek megvalósításához, elősegíteni feladatai teljesítését;

c./ a tagsági díj a tárgyév március 01.-ig kézpénzzel vagy banki átutalással történő befizetése. Az éves tagdíjfizetés kiváltható azzal egyenértékű munkával vagy a klub számára történő értékteremtéssel, melyeket a klubtanács hagy jóvá.

     (3) Nem gyakorolhatja tagsági jogát az a tag, aki tagsági díját az előírt időn belül nem rendezte, vagy akinek a tagsági jogát a klubtanács felfüggesztette.

     (4) A tagság megszűnése:

            a./ a tagság megszűnik kilépés, törlés, kizárás és elhalálozás esetén;

            b./ a tag automatikusan törlésre kerül, ha a tárgyévben nem tejesítette tagdíjfizetési kötelezettségét.

     (5) Kizárási határozatot a klubtanács előterjesztésére a közgyűlés hozhat.

III.

A RÁDIÓKLUB SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

7.§ (1) A rádióklub legfontosabb szervezeti és működési alapelve a demokratikus önkormányzat.

     (2) A rádióklub jogi személy.

     (3) A rádióklub szervei:

            a./ közgyűlés

            b./ klubtanács

            c./ pénzügyi ellenőrző bizottság

            d./ szakosztályok (rövidhullámú, ultrarövidhullámú és konstruktőr)

     (4) A rádióklub képviseleti és ügyintéző szerve a klubtanács. A rádióklub képviseletét a rádióklub elnöke látja el.

8.§ (1) A rádióklub legfőbb fóruma a közgyűlés, amelynek joga:

            a./ a rádióklub munkaprogramjáról dönteni;

            b./ az Alapszabályt elfogadni és módosítani;

            c./ a rádióklub elnökét és a klubtanács tagjait megválasztani és visszahívni;

            d./ a pénzügyi ellenőrző bizottságot megválasztani és visszahívni;

            e./ az éves költségvetést és a tagdíjat megállapítani;

            f./ a rádióklub tagja ellen kizárási határozatot hozni.

     (2) A rádióklub közgyűlését évenként a klubtanács hívja össze. Amennyiben a tagok 20%-a kéri, rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

     (3) A közgyűlés határozatait személyi kérdésekben titkos, egyéb kérdésekben nyílt   szavazással, egyszerű többséggel hozza.

9.§ (1) Két közgyűlés között a rádióklub vezető szerve a klubtanács.

     (2) A klubtanács tagjai:

            a./ a rádióklub elnöke;

            b./ a rádióklub elnökhelyettese;

            c./ a klubtanács tagja;

            d./ rövidhullámú szakosztály vezetője;

            e./ ultrarövidhullámú szakosztály vezetője.

     (3) A klubtanács jogai és feladatai:

            a./ szervezi és irányítja a rádióklub tevékenységét;

            b./ a rádióklub elnökének munkáját ellenőrzi, és arról beszámoltatja;

            c./ esetenként megbízhat más személyt is az elnökön kívül állásfoglalásának képviseletére.

     (4) A klubtanácsot az elnök vagy távollétében az elnökhelyettes hívja össze   negyedévenként minimum egyszer. A klubtanács határozatképes, ha tagjainak fele        jelen van. Döntéseit egyszerű többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök, vagy távolléte esetén az elnökhelyettes szavazata dönt.

10.§ (1) A rádióklub elnökének jogai és feladatai:

            a./ a közgyűlés és a klubtanács döntései alapján irányítja a rádióklub munkáját;

            b./ biztosítja a gazdálkodás és működés folyamatosságát;

            c./ felel a rádióklub napi gazdálkodásáért;

            d./ képviseli a rádióklubot a hatóságok és más szervek előtt;

            e./ rendszeresen tájékoztatja a klub tevékenységéről a klubtanácsot és a tagságot.

     (2) A rádióklub elnökhelyettesének jogai és feladatai:

            a./ helyettesíti a rádióklub elnökét annak akadályoztatása esetén;

            b./ az elnök tartós távolléte esetén a klubtanács jóváhagyásával az elnök jogaival és feladataival rendelkezik;

            c./ segíti az elnök munkáját.

11.§ (1) Pénzügyi ellenőrző bizottság a közgyűlés által választott 3 (három) főből áll, akik megbízatásuk idején más tisztséget nem tölthetnek be.

       (2) A bizottság tagjai sorából vezetőt választ.

       (3) A bizottság feladatai:

            a./ vizsgálja a rádióklub pénz- és vagyonkezelését;

            b./ ellenőrzi a nyilvántartásokat és az ügyviteli szabályok betartását;

            c./ felülvizsgálja az éves zárszámadást;

            d./ véleményt nyilvánít az éves költségvetési tervezetről;

            e./ szükség esetén belső vagy külső ellenőr által végrehajtandó vizsgálatot kezdeményez vagy indítványoz;

            f./ munkájáról és megállapításairól jelentést tesz esetenként a klubtanácsnak, évente a közgyűlésnek.

12.§ (1) A rádióklub szakosztályai:

            a./ rövidhullámú szakosztály

            b./ ultrarövidhullámú szakosztály

            c./ konstruktőr szakosztály

       (2) A szakosztályok feladata a klubtagok érdeklődési körének megfelelő tevékenységek szervezése és koordinálása.

       (3) A szakosztályok vezetőit a közgyűlés választja meg.

13.§ (1) A rádióklub tisztségviselőit a közgyűlés titkos szavazással 3 (három) év időtartamra választja meg tagjaiból.

       (2) A tisztségviselők választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

       (3) A tisztségviselők a közgyűlés által visszahívhatók.

       (4) Lemondás, visszahívás vagy elhalálozás esetén a megüresedett tisztség betöltése érdekében 4 (négy) hónapon belül közgyűlést kell összehívni.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§ A rádióklub céljai és feladatai végrehajtása és koordinálása érdekében vagyona és önállósága megtartása mellett más társadalmi szervezethez is csatlakozhat, amennyiben annak alapszabálya nem ellentétes a rádióklub alapszabályával. A csatlakozás kérdésének eldöntésére a közgyűlés vagy a klubtanács illetékes.

15.§ A rádióklub céljainak finanszírozása érdekében a 16/1989 MT számú rendelet alapján vállalkozási tevékenységet is folytathat. A vállalkozásból keletkező vagyontöbblet a klubvagyon részét képezi.

16.§ A jelen Alapszabályban nem érintett kérdésekben a Ctv (2011.évi CLXXV. Törvény) és az Stv (2004. évi I. és 2011. évi CLXXII. Törvények) az irányadók.

17.§ Ezen Alapszabály a 2011. évi Ctv előírásainak megfelelően lett aktualizálva, és a 2015. szeptember 24.-i közgyűlés által tett módosításokkal egységes szerkezetbe lett foglalva.


ZÁRADÉK

            A jelen Alapszabályt a rádióklub 2015. szeptember 24.-i közgyűlése elfogadta és a mai nappal hatályba léptette.

            Budapest, 2015. szeptember 24.-én

                                                                                                          Joubert Attila
                                                                                                               elnök

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.